RPH


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
BAHASA MELAYU ( KSSR )

Mata pelajaran              : Bahasa Malaysia

Tahun / Masa                : 1 UITM

Tema                             : Keluarga

Unit                                :  4  ( Sayang Ayah )

Tajuk                             : Suku Kata dan Kata Nama Am

Fokus Utama                : SK – 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata
                                                       dengan betul mengikut konteks.

                                         SP – 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata nama am
                                                          dalam pelbagai konteks dengan betul.

Fokus Sampingan       : SK – 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan
                                                        tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber
                                                        dalam situasi formal dan tidak formal secara bertata
                                                        susila.

                                          SP – 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan
                                                           Kata NamaAm dengan betul dalam situasi tidak    
                                                           formal secara bertatasusila.

Objektif                          : Pada akhir P&P;
1)    Menggunakan Kata Nama Am dalam situasi yang sesuai.
                    
2)    Menyebut, mengeja dan melengkapkan suku kata dengan  jawapan yang sesuai.

Penyerapan                 :  Ilmu – Pendidikan Moral
                                         Nilai Murni – Yakin diri  
                                         KBT – KP : menghubungkaitkan, muzik
                                                     KP : Nerbal – linguistik
                                                     BCB : Bacaan intensif
                                                     KB : Membuat gambaran mental

Sistem Bahasa               : Kata Nama Am

BBB/ Media                    : Buku teks, slaid teks lagu, slaid Kata Nama Am, slaid  Suku
                                            Kata, lembaran kerja murid, video suku kata dan KSSR


Aktitiviti                            :       1)  Guru membimbing murid membaca dan memahami
                                                       skrip lagu “Kereta Kecil” beserta dengan lagu yang
                                                       sebenar.
 2)    Guru memperkenalkan Kata Nama Am kepada murid.
Kemudian, memberikan contoh-contoh yang sesuai dan
Mengaplikasikannya dalam latihan berkumpulan dan berpasangan.
3)    Guru memperkenalkan Suku Kata kepada murid.
Selepas itu, menghubungkait dengan pembinaan
sesuatu perkataan berdasarkan video suku kata.
4)    Murid meneka jumlah suku kata dan menyatakan
perbezaan setiap huruf suku kata.
5)    Guru memberikan lembaran kerja berdasarkan info
Kata Nama Am dan Suku Kata sebagai pengayaan.
6)    Guru menutup pengajaran dengan mendengarkan
Video lagu KSSR tahun 1.

Pentaksiran                      : Murid menulis Kata Nama Am dan Suku Kata.

Refleksi                            : 90% objektif P&P dapat dicapai berdasarkan perancangan
                                            yang telah saya susun atur. Murid juga dapat mengaplikasi
                                            Kata Nama Am dan Suku Kata dalam perkataan serta ayat
                                            yang sesuai berdasarkan teks lagu “Kereta Kecil”. 


Read more...